Podpisane Porozumienie o współpracy z Powiatem Płockim

W dniu 15 stycznia 2019 r. zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy na kolejne 4 lata pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Powiatem Płockim.Porozumienie podpisali z strony Politechniki Warszawskiej Prorektor ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Powiatu Płockiego Starosta Mariusz Bieniek i Wicestarosta Iwona Sierocka.

W ramach współpracy Powiat Płocki zobowiązuje się wspomagać działalność Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w zakresie: popularyzacji potencjału i osiągnięć naukowych, promocji jej oferty dydaktycznej, realizacji praktyk studenckich i staży absolwentów oraz współpracy uczelni z podmiotami sektora gospodarczego, administracją i szkołami ponadpodstawowymi powiatu płockiego.

Natomiast Politechnika Warszawska Filia w Płocku zobowiązuje się wspomagać Powiat Płocki w rozwiązywaniu jego problemów, m.in. poprzez współpracę naukowo-badawczą, w tym opracowania naukowe i eksperckie, wykonywanie usług badawczych, stworzenie szerszego dostępu mieszkańcom powiatu do informacji naukowo-technicznej gromadzonej w bibliotece Politechniki oraz udostępnianie audytoriów na preferencyjnych warunkach. Politechnika będzie zapraszała Powiat do wspólnego organizowania przedsięwzięć promocyjnych, konferencji, pokazów, imprez kulturalnych i oświatowych oraz zapewni, w miarę możliwości, udział radnych i pracowników samorządowych w różnych formach kształcenia.

Porozumienie Starostwo1
Porozumienie Starostwo2